Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Langstiņi"

Vadītājs Signija Jezuna
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 26313677, 26106534
Fakss 67545330
E-pasts langstini@apollo.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese LIEDAGA IELA 7, PRIEDKALNE, GARKALNES PAGASTS, ROPAŽU NOVADS, LV-1024
Izglītības programmu īstenošanas vieta LIEDAGA IELA 7, PRIEDKALNE, GARKALNES PAGASTS, ROPAŽU NOVADS, LV-1024
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Langstiņi" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Baltezera pērle" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 17109
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 3956
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 165
2200 4 Pakalpojumu samaksa 49600
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2100
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2900
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 4500
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 500
2260 10 Īres un nomas maksa 39600
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 28650
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 18910
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 1260
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 6530
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1950
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 99480
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 1800
21 Kopējie izdevumi 101280
22 Valsts budžeta mērķdotācija 2676
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 103956
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 3
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 25
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 28
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 309.39
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 300.47

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-8296 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01011121 V-8297 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv