Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67963069
E-pasts ilona.skruzmane@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese ĪRISU IELA 16, GRĒNES, OLAINES PAGASTS, OLAINES NOVADS, LV-2127
Izglītības programmu īstenošanas vieta VESELĪBAS IELA 7, OLAINE, OLAINES NOVADS, LV-2114
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" izmaksu tāme atbilstoši SIA PAELIKA apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 79447
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 19139
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 50923.8
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1974.98
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 19855.9
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 13662.5
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 9139.27
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 200
2260 10 Īres un nomas maksa 6091.17
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 14934.2
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 12808.9
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 795.3
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 980
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 350
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 164444
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 0
21 Kopējie izdevumi 164444
22 Valsts budžeta mērķdotācija 5564
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 170008
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 29
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 6
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 35
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 404.78
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 327.5

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011121 V-6318 Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01011111 V-6365 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv