Katalogs

pirmdiena, 2020. gada 13. jūlijs

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Vadītājs Romans Alijevs
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67570888
Fakss 67571665
E-pasts rklasg@riga.lv
Tīmekļa vietne http://www.rkg.lv/
Juridiskā adrese PURVCIEMA IELA 38, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035
Izglītības programmu īstenošanas vieta PURVCIEMA IELA 38, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035
Izglītības programmu īstenošanas vieta VAIDAVAS IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 14.00 - 18.00; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasēs:

Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā skolēni tiek uzņemti Rīgas Klasiskās ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās.

2. Īstenotas izglītības programmas:

2.1. VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā (matemātika un datorzinības, IP kods 31013021);

2.2. VVI humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā (ekonomika un politika, IP kods 31012021).


Dokumentu pieņemšana

3. Lai izglītojamo pieteiktu Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, viens no vecākiem vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

3.1. Izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.2. Izvēlēto izglītības programmu;

3.3. pamatskolā apgūto otro svešvalodu (gadījumā, ja pamatskolā izglītojamais neapguva otru svešvalodu ? vēlamu otru svešvalodu);

3.4. Ērtāko saziņas veidu ar ģimnāziju.

4. Iesniegumam pievieno:

4.1. Iegūtas izglītības apliecinoša dokumenta, atzīmju izraksta un pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir) kopijas (uzradot oriģinālu);

4.2. Izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u).


Uzņemšanas kārtība

5. Ārpus konkursa tiek uzņemti:

5.1. Novadu, pilsētu un valsts 9.klašu mācību olimpiāžu 1., 2. 3. vietu un atzinību ieguvēji;

5.2. Izglītojamie, kuriem gada vērtējumi un valsts pārbaudes darbu vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 7 ballēm.

6. Konkursa kārtībā ar iestājpārbaudījumiem tiek uzņemti 9.klašu absolventi, kuriem apliecībā par pamatizglītību visi vērtējumi nav zemāki par 4 ballēm.


Iestājpārbaudījumu kārtība

7. Izglītojamiem, kuri pretendē ģimnāzijas vispārējās vidējās izglītības programmās, ģimnāzija rīko divus iestājpārbaudījumus:

7.1. VVI matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā (matemātika un datorzinības, IP kods 31013021) jākārto integrētais tests dabaszinībās un matemātikā un motivācijas eseja „Mana izglītība ? mana nākotne”;

7.2. VVI humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programmā (ekonomika un politika, IP kods 31012021) jākārto integrētais tests sociālās zinībās un vēsturē un motivācijas eseja „Mana izglītība ? mana nākotne”.

8. Testi un motivācijas esejas tiek vērtēti pēc 20 punktu sistēmas (kopā 40 punkti).

9. Izglītojamie skolā tiek uzņemti konkursa kārtībā pēc iegūto punktu skaita.


Iestājpārbaudījumu komisija

10. Iestājpārbaudījumu komisijas (katrā IP) tiek izveidotas ar ģimnāzijas direktora rīkojumu. Komisijas nosaka:

10.1. Iestājpārbaudījumu programmas un saturu;

10.2. Iestājpārbaudījumu vērtēšanas kritērijus.

11. Ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktora rīkojumu izsludina pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem un izziņo to norises kārtību.

12. Iestājpārbaudījumu rezultātus ieraksta protokolos (katrai IP atsevišķi). Protokolus paraksta visi iestājpārbaudījumu komisiju locekļi.

13. Piecu darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījumiem izglītojamos informē par iestājpārbaudījumu rezultātiem rakstiski.


Noslēguma jautājums

14. Izglītojamo uzņem Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 10.klasē un izglītības programmā ar ģimnāzijas direktora rīkojumu.

15. Noteikumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.


 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31012021 8959 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
2. 31013021 8901 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
3. 21012121 V-6741 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
4. 31013011 V-8591 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
5. 23013121 V-9077 Pamatizglītības otrā posma (7. -9.klase) matemātikas dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
6. 31012011 V-9822 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
2. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
3. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
4. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
5. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
6. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
7. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
8. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
9. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
10. AC000400 Citas interešu izglītības programmas
Skolas muzejs
11. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
12. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
13. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
14. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
15. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
16. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
17. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
18. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
19. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
20. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
21. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
22. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
23. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
24. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
25. AC000900 Citas interešu izglītības programmas
Jauniešu iniciatīvas grupas
26. AK040500 Kultūrizglītība, Teātris
Kustību teātris
27. AC000105 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Vācu
28. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
29. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi
30. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
31. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
32. AS010700 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Rokasbumba
33. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
34. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
35. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
36. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi
37. AS020900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Taekvondo
38. AS020900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Taekvondo
39. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
40. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
41. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
42. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
43. AK031600 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Netradicionālie rokdarbi
44. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
45. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
46. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
47. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
48. AT060100 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Tehniskā modelēšana un konstruēšana
49. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
50. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
51. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
52. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
53. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
54. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
55. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
56. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
57. AV000200 Vides interešu izglītība
Dabaszinību pulciņš

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1281 1340 1355 1383 1361 1400 1471 1571 1610 1687 2010

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.05.2020 09:06

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit