Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Rīgas Starptautiskā skola

Vadītājs Shane Kells
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67624622
Fakss 67624796
E-pasts info@isriga.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese KALNCIEMA IELA 118, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta KALNCIEMA IELA 118, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta Latvija; Grostonas iela 6B, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013
Izglītības programmu īstenošanas vieta VESETAS IELA 9, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Rīgas Starptautiskā skola izmaksu tāme atbilstoši Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 220283
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 53066.2
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 37472.1
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1261.79
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 5905.07
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 22497.3
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 5257.31
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2279.21
2260 10 Īres un nomas maksa 271.45
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 3797.07
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1190.76
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 247.2
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 2359.11
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 314618
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 28502.3
21 Kopējie izdevumi 343121
22 Valsts budžeta mērķdotācija 13676
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 356797
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 14
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 14
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 28
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 1061.9
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 980.49

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 21011131 V-7542 Pamatizglītības programma
2. 31011031 starptautiska 10.kl. Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) programmas
3. 31011031 Starptautiskā 11.-12.kl. Cambridge International Advanced Subsidiary and Advanced Level (AICE) programmas
4. 01011121 V-9111 Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 1.5 gadi
5. 31011031 V-9451 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
6. 31012031 V-9452 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
7. 01019131 Starptautiskā bakalaurāta pirmsskolas izglītības programma
8. 31018031 Starptautiskā vidējās izglītības programma
9. 31019031 Starptautiskā bakalaurāta vidējās izglītības programma
10. 23018131 Starptautiskā pamatizglītības otrā posma programma
11. 11019131 Starptautiskā bakalaurāta pamatizglītības pirmā posma programma
12. 31011031 Starptautiskā Bakalaurāta Diploma programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000199 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Citas valodas
2. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
3. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv