Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Bērnu attīstības centrs "Rūķu skola"

Vadītājs Sandra Vagale
Tālrunis 29651569
E-pasts rukuskola@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese BAUSKAS IELA 33 k-1 - 102, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Bērnu attīstības centrs "Rūķu skola" izmaksu tāme atbilstoši Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rūķu skola" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 93875.3
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 29145.8
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 724.95
2200 4 Pakalpojumu samaksa 55757.1
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 729.07
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 5573.42
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 13211.9
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 5497.57
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 30745.1
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 20792.4
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 13760
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 28.11
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2483.93
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 4520.46
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 200296
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 103.68
21 Kopējie izdevumi 200399
22 Valsts budžeta mērķdotācija 1827
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 202226
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 1
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 32
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 33
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 510.67
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 505.91

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-5006 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC001001 Citas izglītojošas programmas
Estētikas skola, Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības
2. AC001001 Citas izglītojošas programmas
Estētikas skola, Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības
3. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
4. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
5. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
6. AK010201 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv