Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Bērnu un jaunatnes radošo spēju attīstības centrs "Namiņš"

Vadītājs Sandra Indriksone
Tālrunis 26443766, 29446424
Fakss 67530206
E-pasts namins2000@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese ĀRAIŠU IELA 32, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Izglītības programmu īstenošanas vieta ĀRAIŠU IELA 32, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Izglītības programmu īstenošanas vieta MEŽKALNU IELA 11, MĀRUPE, MĀRUPES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2167
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Bērnu un jaunatnes radošo spēju attīstības centrs "Namiņš" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Mūsu namiņš" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 416474
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 29790
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 256
2200 4 Pakalpojumu samaksa 175292
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 3146
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 59731
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 11860
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 17235
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 1620
2260 10 Īres un nomas maksa 81700
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 107638
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 68273
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 39365
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 729450
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 22615
21 Kopējie izdevumi 752065
22 Valsts budžeta mērķdotācija 17292
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 769357
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 116
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 25
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 141
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 454.7
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 397.06

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01015911 V-5520 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
2. 01011111 V-5521 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010201 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis
2. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
3. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
4. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
5. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
6. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
7. AK020202 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Pirmsskolas vecuma mūsdienu deju grupa
8. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
9. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
10. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
11. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
12. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
13. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
14. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
15. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
16. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
17. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
18. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
19. AC000102 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Krievu
20. AC000102 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Krievu

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv