Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Integratīvs bērnu izglītības un attīstības centrs "Montessori bērnu māja"

Vadītājs Kate Pelēce
Tālrunis 26161755
E-pasts bernumaja@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese PULKVEŽA BRIEŽA IELA 4 - 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010
Izglītības programmu īstenošanas vieta PULKVEŽA BRIEŽA IELA 4 - 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Integratīvs bērnu izglītības un attīstības centrs "Montessori bērnu māja" izmaksu tāme atbilstoši Biedrība "Montessori bērnu māja" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 48652
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 11720
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 2152
2200 4 Pakalpojumu samaksa 58602
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1005
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 6834
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 11607
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 5743
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 1956
2260 10 Īres un nomas maksa 31457
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 52875
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 13457
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 1098
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 16972
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 21348
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 105
19 Kopā iestādes līdzekļi 174106
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 3127
21 Kopējie izdevumi 177233
22 Valsts budžeta mērķdotācija 8452
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 185685
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 13
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 12
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 25
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 618.95
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 560.26

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-5184 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv