Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Interešu izglītības iestāde "Zaļais Bērnudārzs"

Vadītājs Rita Oša
Tālrunis 27009310
E-pasts eko.bernudarzs@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese JĀŅA ASARA IELA 15 - 74, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009
Izglītības programmu īstenošanas vieta JĀŅA ASARA IELA 15 - 74, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Interešu izglītības iestāde "Zaļais Bērnudārzs" izmaksu tāme atbilstoši Zaļais Bērnudārzs SIA apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 13344
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 3011
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 230
2200 4 Pakalpojumu samaksa 59816
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 510
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2459
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 3023
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 47856
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 5968
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 6380
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 5248
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 495
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 637
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 98
19 Kopā iestādes līdzekļi 82879
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 3174
21 Kopējie izdevumi 86053
22 Valsts budžeta mērķdotācija 2796
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 88849
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 3
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 17
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 20
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 370.2
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 356.5

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-8941 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv