Katalogs

sestdiena, 2021. gada 25. septembris

Pirmsskolas attīstības centrs "Čība"

Vadītājs Laura Grīnvalde
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29555073
E-pasts ciba@rzf.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese KRIŠJĀŅA BARONA IELA 20, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1050
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 21A - 3, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 22 - 4, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1050
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 22 - 4, RĪGA, LV-1050
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Pirmsskolas attīstības centrs "Čība" izmaksu tāme atbilstoši SIA "ČĪBA" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 69902.8
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 18023.2
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 46661.1
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 606.93
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 11036.4
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 5234.05
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 682.21
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 36
2260 10 Īres un nomas maksa 29065.5
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 5072.94
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1729.04
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2060.59
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1283.31
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 139660
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 927.99
21 Kopējie izdevumi 140588
22 Valsts budžeta mērķdotācija 4916
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 145504
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 11
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 30
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 41
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 295.74
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 282.08

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-7835 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
 
Pēdējo reizi atjaunota: 25.09.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv