Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Pirmsskolas izglītības iestāde "Aivija"

Vadītājs Viktorija Urbāne
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67524597
E-pasts viktorija.viktorija@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese SALAMANDRAS IELA 4, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024
Izglītības programmu īstenošanas vieta SALAMANDRAS IELA 4, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Aivija" izmaksu tāme atbilstoši SIA "AIVIJA AMĀRIS" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 188382
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 44871
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 60640
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2176
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 17933
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 39853
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 678
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 0
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 95474
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 30901
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 61279
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 3294
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 389367
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 7474
21 Kopējie izdevumi 396841
22 Valsts budžeta mērķdotācija 20556
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 417397
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 67
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 24
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 91
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 382.23
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 310.86

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-9187 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi
2. 01011121 V-9188 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
2. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
3. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
4. AK030200 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Grafika
5. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
6. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
7. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
8. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
9. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
10. AC000101 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Latviešu
11. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
12. AC001200 Citas izglītojošas programmas
Pašaizsardzības pulciņš
13. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv