Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Pirmsskolas izglītības iestāde "Ketes māja"

Vadītājs Arīda Mārša
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis +37120034609
Fakss 67350561
E-pasts kete@ketesmaja.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese MIESNIEKU IELA 11, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1050
Izglītības programmu īstenošanas vieta MIESNIEKU IELA 11, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1050
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Ketes māja" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Ketes māja" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 122812
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 29586
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 140438
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1665
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 9370
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 88738
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 7504
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 33161
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 8772
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2051
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 466
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 4209
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 2046
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 301608
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 2184
21 Kopējie izdevumi 303792
22 Valsts budžeta mērķdotācija 17912
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 321704
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 37
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 26
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 63
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 425.53
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 368.12

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
2. AK010201 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis
3. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
4. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
5. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
6. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
7. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
8. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
9. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
10. AK029999 Kultūrizglītība, Deja
Citas deju programmas
11. AT060400 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Robotika

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv