Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Pirmsskolas izglītības iestāde "Tince"

Vadītājs Inga Marcinkeviča
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67315885
E-pasts tince2@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese BRUŅINIEKU IELA 19, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001
Izglītības programmu īstenošanas vieta BRUŅINIEKU IELA 19, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Pirmsskolas izglītības iestāde "Tince" izmaksu tāme atbilstoši SIA "2 UN 7" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 120217
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 28824
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 24441.3
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2924
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 3057
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 11374
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 5025
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 41
2260 10 Īres un nomas maksa 2020.32
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 14270
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 5965
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 252
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3503
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 4550
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 891
19 Kopā iestādes līdzekļi 188643
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 4703
21 Kopējie izdevumi 193346
22 Valsts budžeta mērķdotācija 28900
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 222246
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 28
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 41
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 69
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 268.41
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 209.67

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-8978 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv