Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Bizbizmārīte"

Vadītājs Ieva Andersone
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 25654800
E-pasts info.bizbizmarite@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Pasta adrese BIŠU IELA 20, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002
Juridiskā adrese BIŠU IELA 20, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002
Izglītības programmu īstenošanas vieta BIŠU IELA 20, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Bizbizmārīte" izmaksu tāme atbilstoši "5tā diena" SIA apstiprinātiem 2021. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 54921
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 48625
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 9878
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 10791
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 55780
2200 4 Pakalpojumu samaksa 62966
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 622
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 347
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 4645
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 4076
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 7251
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 20122
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 5766
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 3522
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 37771
2260 10 Īres un nomas maksa 34624
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 28051
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 16846
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 13768
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 16428
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 194
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 14082
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 224
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 201
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 143247
19 Kopā iestādes līdzekļi 144611
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 11425
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 4591
21 Kopējie izdevumi 149202
21 Kopējie izdevumi 154672
22 Valsts budžeta mērķdotācija 1328
22 Valsts budžeta mērķdotācija 3828
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 153030
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 156000
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 5
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 36
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 23
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 5
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 28
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 41
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 317.07
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 455.45
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 294.94
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 441.58

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-8392 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01011121 V-8393 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC001001 Citas izglītojošas programmas
Estētikas skola, Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv