Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Kukaramba"

Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 28375780
E-pasts info@kukaramba.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Pasta adrese AIZVARU IELA 12, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035
Juridiskā adrese AIZVARU IELA 12, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035
Izglītības programmu īstenošanas vieta AIZVARU IELA 12, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Kukaramba" izmaksu tāme atbilstoši SIA „Kukaramba” apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 22525.6
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 5426.42
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 90173.1
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 331.56
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 219.16
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 69285.3
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 0
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 87.12
2260 10 Īres un nomas maksa 20250
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 19856.2
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 14153.1
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 3063.06
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2163.1
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 476.95
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 137981
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 0
21 Kopējie izdevumi 137981
22 Valsts budžeta mērķdotācija 10436
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 148417
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 18
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 11
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 29
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 426.49
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 347.43

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-8085 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv