Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Laimes lācis"

Vadītājs Renāte Lopesa
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 22827843
E-pasts ppii.laimeslacis@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese KRĒGERMUIŽAS IELA 2A, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRĒGERMUIŽAS IELA 2, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRĒGERMUIŽAS IELA 2A, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Laimes lācis" izmaksu tāme atbilstoši SIA "NAKONA" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 617185
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 147128
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 650
2200 4 Pakalpojumu samaksa 381519
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 5849
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 59322
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 16234
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 51164
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 8950
2260 10 Īres un nomas maksa 240000
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 107639
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 34785
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 1480
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 324
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 38840
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 32210
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 1254120
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 75425
21 Kopējie izdevumi 1329550
22 Valsts budžeta mērķdotācija 51164
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 1380710
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 74
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 183
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 257
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 447.7
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 424.4

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-4018 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01011121 V-4019 Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC001001 Citas izglītojošas programmas
Estētikas skola, Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības
2. AC000102 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Krievu

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv