Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Maziņš ES"

Vadītājs Valda Grīnberga-Brīvība
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29344344
E-pasts mazinses@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese MATĪSA IELA 59 - 16, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009
Izglītības programmu īstenošanas vieta DUNTES IELA 28, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 113, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1012
Izglītības programmu īstenošanas vieta RAUNAS IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Maziņš ES" izmaksu tāme atbilstoši SIA „Maziņš ES” apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 100
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 48.7
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 167
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 5
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 45
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 20
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 40
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 57
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 50
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 15
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 20
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 15
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 365.7
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 15
21 Kopējie izdevumi 380.7
22 Valsts budžeta mērķdotācija 0
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 380.7
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 2
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 65
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 67
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 0.47
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 0.47

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-8770 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv