Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Maziņš kā jūra"

Vadītājs Laima Dreimane-Zvilna
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 26802248
E-pasts skolmeistars@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese LIELIRBES IELA 13 - 4, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta LIELIRBES IELA 13 - 3, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta LIELIRBES IELA 13 - 4, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta LIELIRBES IELA 13 - 5, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta LIELIRBES IELA 13 - 6, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Maziņš kā jūra" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Skolmeistars" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 129480
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 31167
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 69302
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 667
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 8326
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 17492
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 650
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 762
2260 10 Īres un nomas maksa 41405
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 40892
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 12961
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 525
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 27406
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 270841
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 400
21 Kopējie izdevumi 271241
22 Valsts budžeta mērķdotācija 10173
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 281414
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 30
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 15
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 45
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 521.14
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 464.62

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-7717 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK020202 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Pirmsskolas vecuma mūsdienu deju grupa
2. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
3. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
4. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
5. AC000102 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Krievu
6. AS022700 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Peldēšana
7. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
8. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv