Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis Rū"

Vadītājs Linda Meiere
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67610683
E-pasts riga@mazulitisru.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese ZEMĪTES IELA 6A, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002
Izglītības programmu īstenošanas vieta SAULIEŠU IELA 22, TĪRAINE, MĀRUPES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2167
Izglītības programmu īstenošanas vieta ZEMĪTES IELA 6A, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis Rū" izmaksu tāme atbilstoši Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 699438
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 167293
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 263187
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1985
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 26980
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 40471
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 41216
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 1978
2260 10 Īres un nomas maksa 150557
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 37200
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 12830
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 9169
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 2121
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 8678
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 4402
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 1167120
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 52568
21 Kopējie izdevumi 1219690
22 Valsts budžeta mērķdotācija 39336
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 1259020
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 170
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 58
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 228
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 460.17
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 403.65

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-8858 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01015511 V-8859 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
3. 01015521 V-8860 Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv