Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Prosum"

Vadītājs Sandra Daubure
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29121843
Fakss 67714087
E-pasts daubure@prosum.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese PĪĻU IELA 1, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Izglītības programmu īstenošanas vieta PĪĻU IELA 1, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Prosum" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Prosum" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 200151
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 48120.4
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 1292
2200 4 Pakalpojumu samaksa 142423
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1172
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 29908
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 6658
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 31623.6
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 32582
2260 10 Īres un nomas maksa 40479.5
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 147684
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 13479
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 812
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 5671.65
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 127721
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 539670
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 5724.33
21 Kopējie izdevumi 545395
22 Valsts budžeta mērķdotācija 16032
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 561427
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 43
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 80
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 123
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 380.37
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 363.67

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-1175 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
2. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
3. AC000102 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Krievu

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv