Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "REZIDENCE LAUMIŅA"

Vadītājs Linda Grietiņa
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 29427212
E-pasts info@lauminas-rezidence.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese BĀKŪŽU IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024
Izglītības programmu īstenošanas vieta BĀKŪŽU IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024
Izglītības programmu īstenošanas vieta ĶELNES IELA 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1014
Izglītības programmu īstenošanas vieta NOMETŅU IELA 48, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002
Izglītības programmu īstenošanas vieta SESKU IELA 48, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "REZIDENCE LAUMIŅA" izmaksu tāme atbilstoši AL818 SIA apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 331229
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 79949
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 167752
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1509
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 11113
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 8877
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 12385
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 1212
2260 10 Īres un nomas maksa 132656
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 60352
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 43190
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 40
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 4215
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 12907
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 35
19 Kopā iestādes līdzekļi 639317
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 7434
21 Kopējie izdevumi 646751
22 Valsts budžeta mērķdotācija 5506
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 652257
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 120
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 8
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 128
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 424.65
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 367.29

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011121 V-7703 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01011111 V-9739 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
2. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
3. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
4. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv