Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saules Dārzs Mežaparkā"

Vadītājs Ieva Brice
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 20215853
E-pasts mezaparka.saule@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese MEŽA PROSPEKTS 30, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1014
Izglītības programmu īstenošanas vieta MEŽA PROSPEKTS 30, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1014
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saules Dārzs Mežaparkā" izmaksu tāme atbilstoši SIA “Urb.Com” apstiprinātiem 2021. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 61480
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 60968
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 14811
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 14687
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 50343
2200 4 Pakalpojumu samaksa 52155
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 258
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 190
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2865
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2850
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 7250
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 8821
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 3560
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 3640
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 586
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 478
2260 10 Īres un nomas maksa 36000
2260 10 Īres un nomas maksa 36000
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 7059
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 7158
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 3470
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 3540
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 49
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 58
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 3560
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 3540
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 133057
19 Kopā iestādes līdzekļi 135604
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 2480
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 2860
21 Kopējie izdevumi 138464
21 Kopējie izdevumi 135537
22 Valsts budžeta mērķdotācija 370
22 Valsts budžeta mērķdotācija 1300
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 139764
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 135907
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 23
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 25
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 3
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 1
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 26
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 26
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 435.6
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 447.96
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 404.77
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 411.85

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-8367 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv