Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe"

Vadītājs Kristīne Kebbe
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29838511
E-pasts info@spuke.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese MAZCENU ALEJA 25 - 18, JAUNMĀRUPE, MĀRUPES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2166
Izglītības programmu īstenošanas vieta MEŽA IELA 4A - 55, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1048
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Bērnu attīstības centrs SAULESPUĶE" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 142061
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 34222.5
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 1904.66
2200 4 Pakalpojumu samaksa 43985.2
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1951.52
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 4801.67
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 18910.9
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 3209.93
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2512.73
2260 10 Īres un nomas maksa 12598.5
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 17854.7
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 11607.3
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 6247.39
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 240028
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 960
21 Kopējie izdevumi 240988
22 Valsts budžeta mērķdotācija 3912
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 244900
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 42
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 7
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 49
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 416.5
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 369.93

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-7315 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv