Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Skola mazajiem Poga"

Vadītājs Elīna Cekula
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 26596468
E-pasts info@skolapoga.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese BRĪVĪBAS GATVE 356a - 35, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006
Izglītības programmu īstenošanas vieta BRĪVĪBAS GATVE 356a - 35, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Skola mazajiem Poga" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Skola mazajiem Poga" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 72518.9
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 17469.8
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 54512
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1029
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 5004
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 32155
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 2650
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 6
2260 10 Īres un nomas maksa 13668
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 41052
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 35611
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 5441
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 185553
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 5300
21 Kopējie izdevumi 190853
22 Valsts budžeta mērķdotācija 1456
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 192309
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 29
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 18
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 47
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 340.97
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 334.23

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-6772 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv