Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne"

Vadītājs Vineta Saulīte
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67617575
E-pasts sauljumssia@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese DĪĶA IELA 9, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Izglītības programmu īstenošanas vieta DĪĶA IELA 9, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne" izmaksu tāme atbilstoši SIA "SAULJUMS" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 284888
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 73067
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 1114
2200 4 Pakalpojumu samaksa 41976
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1656
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 14146
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 13997
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 5294
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 3756
2260 10 Īres un nomas maksa 3127
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 27538
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 13540
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 5227
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3448
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 5323
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 145
19 Kopā iestādes līdzekļi 428728
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 12041
21 Kopējie izdevumi 440769
22 Valsts budžeta mērķdotācija 34792
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 475561
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 70
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 50
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 120
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 330.25
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 272.26

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-9116 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010201 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis
2. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
3. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
4. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv