Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā vidusskola "Klasika"

Vadītājs Svetlana Šibko-Šipkovska
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 28643874
Fakss 67545584
E-pasts klasika@klasika.edu.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese KRIMULDAS IELA 2, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIMULDAS IELA 2, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā vidusskola "Klasika" izmaksu tāme atbilstoši SIA "ANT" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 145042
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 33929
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 41884
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 560
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 19369
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 16084
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 5815
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 56
2260 10 Īres un nomas maksa 0
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 25628
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1492
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 158
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 22044
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1934
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 246483
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 13671
21 Kopējie izdevumi 260154
22 Valsts budžeta mērķdotācija 17444
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 277598
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 29
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 30
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 59
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 392.09
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 343.63

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-7295 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01011121 V-7296 Mazākumtautību vispārējās pimsskolas izglītības programma 1.5 gadi
3. 21011111 V-9396 Pamatizglītības programma
4. 21011121 V-9397 Pamatizglītības mazākumtautību programma
5. 31011021 V-9399 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
6. 31016014 Vispārējās vidējās izglītības programma
7. 21011111 Pamatizglītības programma
8. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
9. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
10. 21011114 Pamatizglītības programmas
11. 21011124 Pamatizglītības mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
2. AC000101 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Latviešu
3. AS020600 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Karatē
4. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
5. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
6. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
7. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
8. AC001002 Citas izglītojošas programmas
Estētikas skola, Sākumskolas vecuma bērnu radošās nodarbības
9. AK010201 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis
10. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
11. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
12. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
13. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
14. AC000105 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Vācu
15. AC000101 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Latviešu
16. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
17. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
18. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
19. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
20. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv