Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā vidusskola "Laisma"

Vadītājs Inga Lukašēviča
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67364436
Fakss 67364436
E-pasts laisma@apollo.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Pasta adrese GROSTONAS IELA 6B, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Juridiskā adrese KAREIVJU IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Izglītības programmu īstenošanas vieta GROSTONAS IELA 6B, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Izglītības programmu īstenošanas vieta KAREIVJU IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALINVEST”
Privātā vidusskola “Laisma”
Reģ. Nr. 3713801461
Vesetas iela 9, Rīga, LV ? 1013
Tālrunis +371 67364436


Kārtība izglītojamo uzņemšana privātajā vidusskolā „Laisma”


Izdots saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām,un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.”

1.Privātā vidusskola „Laisma” (turpmāk Skola) nosaka Kārtību, kādā tiek uzņemti izglītojamie.

2.Izglītības iestādes vadītājs (turpmāk ? direktors), pieņemot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu attiecīgajā izglītības iestādē, nodrošina izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk ? vecāki) un izglītojamam iespēju iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:
2.1.reģistrācijas apliecību;
2.2.akreditācijas lapu;
2.3.nolikumu;
2.4.iekšējās kārtības noteikumiem;
2.5.licencētajām izglītības programmām;
2.6.izglītības akreditācijas lapām.

3.Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas:
3.1.izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;
3.2.izglītojamā deklarētā adrese mācību laikā;
3.3.izvēlētā izglītības programma;
3.4.ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

4.Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
4.1.iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
4.2.bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais sasniedzis 18
gadu vecumu, izrakstu no stacionāra/ ambulatora pacienta medicīniskas kartes (veidlapa
Nr. 027/u).

5.Direktors reģistrē iesniegumu, iesniedzēja klātbūtnē salīdzina iegūto izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar oriģinālu un apliecina kopiju pareizību ar parakstu un zīmogu.

6.Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu (izņemot pirmsskolā):
6.1.Izglītojamo var uzņemt izglītības iestādē kā eksterni (persona, kas pašizglītības ceļā
apgūst izglītības standarta prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto
pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai atbilstošā izglītības
dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās
vidējās izglītības ieguvei.

7.Pēc uzņemšanas izglītības iestāde izglītojamam iekārto personas lietu (ja izglītojamais pāriet mācīties no vienas izglītības iestādes uz citu, personas lieta tiek turpināta).

8.Izglītības iestādes administrācija izdara atbilstošu ierakstu izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un norāda:
8.1.izglītojamā kārtas numuru (tas ir tāds pats kā viņa personas lietas numurs);
8.2.izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
8.3.klasi, kurā izglītojamais uzņemts (rīkojuma datums, numurs). Ja izglītojamais uzņemts
izglītības iestādē kā eksternis, papildus ieraksta „eksternis”;
8.4.izglītojamā dzīvesvietas adresi.

9. Administrācijas norīkotā persona pēc izglītojamā uzņemšanas ievada informāciju par viņu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Reģistrējot izglītojamo, iepriekšējam ierakstam par piederību citai pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestādei Valsts izglītības informācijas sistēmā automātiski tiek piešķirts beigu datums.

10.Pēc uzņemšanas izglītības iestādē, pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu un saskaņojumu ar pašvaldību, direktors ar rīkojumu var noteikt, ka 1.-4.klases izglītības programmas daļā paredzētā mācību satura apguve īstenojama ģimenē vecāku atbildībā, ja:
10.1. vecāki argumentēti pamato, ka:
10.1.1. izglītojamā mācībām nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar
odrošināt;
10.1.2. izglītojamam ir vāja veselība (II, III vai IV veselības grupa, ko apliecina
izziņa, kuru izsniedz ģimenes ārsts);
10.1.3. izglītojamais psiholoģiski nav gatavs mācībām kolektīvā, neraugoties uz Skolas
darbu ar izglītojamo;
10.2. mājās ir radīti izglītojamā mācībām nepieciešamie apstākļi;
10.3. vecāki un Skolas administrācija ir saskaņojuši kārtību, kādā konsultē vecākus, un
kārtību, kādā Skolas pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus gadā.

11.Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šo noteikumu 3. un 4. punkta minētos dokumentus, pievienojot izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai vai par to kā tā tiek apmeklēta. Ja minētā programma ir apgūta ģimenē, vecāko par to rakstiski informē izglītības iestādi.

12.Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir:
12.1.apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds
saņemts);
12.2.citi šo noteikumu 3. un 4. punktā minētie dokumenti;
12.3. 11. un 12. klase ? liecība vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts ( ja
izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā);
12.4.ja pamatizglītība iegūta citā valstī, - izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.

13.Ja 10., 11. un 12.klases izglītojamais plāno mācīties vai mācās ārzemēs, vai ir atgriezies no mācībām ārzemēs, viņš visus ar izglītību saistītos jautājumus risina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

15. Izmaiņas Kārtībā var ierosināt skolas dibinātājs, direktors un pedagogi.

16. Grozījumus un papildinājumus Kārtībā saskaņo ar Skolas direktoru.
Skolas direktore I.Lukašēviča

 

Privātā vidusskola "Laisma" izmaksu tāme atbilstoši Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINVEST" apstiprinātiem 2019. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011121 V-9527 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 31011011 V-9528 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 21011111 Pamatizglītības programma
4. 01011111 V-9813 Vispārējā pirmsskolas izglītības programma 1.6 gadi
5. 21011111 V-9814 Pamatizglītības programma
6. 21011121 V-9815 Pamatizglītības mazākumtautību programma
7. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
8. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv