Iestāžu katalogs

svētdiena, 2019. gada 25. augusts

Privātā vidusskola "Laisma"

Vadītājs Inga Lukašēviča
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67364436
Fakss 67364436
E-pasts laisma@apollo.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 246.19 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 187.59 euro

Pasta adrese GROSTONAS IELA 6B, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Juridiskā adrese KAREIVJU IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Izglītības programmu īstenošanas vieta KAREIVJU IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALINVEST”
Privātā vidusskola “Laisma”
Reģ. Nr. 3713801461
Vesetas iela 9, Rīga, LV ? 1013
Tālrunis +371 67364436


Kārtība izglītojamo uzņemšana privātajā vidusskolā „Laisma”


Izdots saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 149 „Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām,un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.”

1.Privātā vidusskola „Laisma” (turpmāk Skola) nosaka Kārtību, kādā tiek uzņemti izglītojamie.

2.Izglītības iestādes vadītājs (turpmāk ? direktors), pieņemot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu attiecīgajā izglītības iestādē, nodrošina izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk ? vecāki) un izglītojamam iespēju iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:
2.1.reģistrācijas apliecību;
2.2.akreditācijas lapu;
2.3.nolikumu;
2.4.iekšējās kārtības noteikumiem;
2.5.licencētajām izglītības programmām;
2.6.izglītības akreditācijas lapām.

3.Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem, iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas:
3.1.izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;
3.2.izglītojamā deklarētā adrese mācību laikā;
3.3.izvēlētā izglītības programma;
3.4.ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

4.Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
4.1.iegūto izglītību (ja tāda ir) apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
4.2.bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u) vai, ja izglītojamais sasniedzis 18
gadu vecumu, izrakstu no stacionāra/ ambulatora pacienta medicīniskas kartes (veidlapa
Nr. 027/u).

5.Direktors reģistrē iesniegumu, iesniedzēja klātbūtnē salīdzina iegūto izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar oriģinālu un apliecina kopiju pareizību ar parakstu un zīmogu.

6.Izglītojamo uzņem izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu (izņemot pirmsskolā):
6.1.Izglītojamo var uzņemt izglītības iestādē kā eksterni (persona, kas pašizglītības ceļā
apgūst izglītības standarta prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto
pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai atbilstošā izglītības
dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās
vidējās izglītības ieguvei.

7.Pēc uzņemšanas izglītības iestāde izglītojamam iekārto personas lietu (ja izglītojamais pāriet mācīties no vienas izglītības iestādes uz citu, personas lieta tiek turpināta).

8.Izglītības iestādes administrācija izdara atbilstošu ierakstu izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un norāda:
8.1.izglītojamā kārtas numuru (tas ir tāds pats kā viņa personas lietas numurs);
8.2.izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
8.3.klasi, kurā izglītojamais uzņemts (rīkojuma datums, numurs). Ja izglītojamais uzņemts
izglītības iestādē kā eksternis, papildus ieraksta „eksternis”;
8.4.izglītojamā dzīvesvietas adresi.

9. Administrācijas norīkotā persona pēc izglītojamā uzņemšanas ievada informāciju par viņu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Reģistrējot izglītojamo, iepriekšējam ierakstam par piederību citai pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestādei Valsts izglītības informācijas sistēmā automātiski tiek piešķirts beigu datums.

10.Pēc uzņemšanas izglītības iestādē, pamatojoties uz izglītojamā vecāku rakstisku iesniegumu un saskaņojumu ar pašvaldību, direktors ar rīkojumu var noteikt, ka 1.-4.klases izglītības programmas daļā paredzētā mācību satura apguve īstenojama ģimenē vecāku atbildībā, ja:
10.1. vecāki argumentēti pamato, ka:
10.1.1. izglītojamā mācībām nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar
odrošināt;
10.1.2. izglītojamam ir vāja veselība (II, III vai IV veselības grupa, ko apliecina
izziņa, kuru izsniedz ģimenes ārsts);
10.1.3. izglītojamais psiholoģiski nav gatavs mācībām kolektīvā, neraugoties uz Skolas
darbu ar izglītojamo;
10.2. mājās ir radīti izglītojamā mācībām nepieciešamie apstākļi;
10.3. vecāki un Skolas administrācija ir saskaņojuši kārtību, kādā konsultē vecākus, un
kārtību, kādā Skolas pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus gadā.

11.Vecāki, piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šo noteikumu 3. un 4. punkta minētos dokumentus, pievienojot izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai vai par to kā tā tiek apmeklēta. Ja minētā programma ir apgūta ģimenē, vecāko par to rakstiski informē izglītības iestādi.

12.Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir:
12.1.apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds
saņemts);
12.2.citi šo noteikumu 3. un 4. punktā minētie dokumenti;
12.3. 11. un 12. klase ? liecība vai mācību sasniegumu vērtējumu izraksts ( ja
izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā);
12.4.ja pamatizglītība iegūta citā valstī, - izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.

13.Ja 10., 11. un 12.klases izglītojamais plāno mācīties vai mācās ārzemēs, vai ir atgriezies no mācībām ārzemēs, viņš visus ar izglītību saistītos jautājumus risina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

15. Izmaiņas Kārtībā var ierosināt skolas dibinātājs, direktors un pedagogi.

16. Grozījumus un papildinājumus Kārtībā saskaņo ar Skolas direktoru.
Skolas direktore I.Lukašēviča

 

Privātā vidusskola "Laisma" izmaksu tāme atbilstoši Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINVEST" apstiprinātiem 2018. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 21479
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 5174
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 2111
2200 4 Pakalpojumu samaksa 137510
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1576
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 24869
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 5909
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 15156
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 90000
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 15042
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 13742
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1300
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 181316
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 12022
21 Kopējie izdevumi 193338
22 Valsts budžeta mērķdotācija 95492
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 288830
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 13
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 32
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 45
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 534.87
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 286.19

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011121 V-9527 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 31011011 V-9528 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 31011021 V-9529 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
4. 21011121 V-9815 Pamatizglītības mazākumtautību programma
5. 01011111 V-9813 Vispārējā pirmsskolas izglītības programma 1.6 gadi
6. 21011111 V-9814 Pamatizglītības programma

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 25.08.2019 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit