Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde ABC pasaka

Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 22887878
E-pasts abc.pasaka@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Pasta adrese Kadiķu Iela 26, BABĪTE, BABĪTES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2101
Juridiskā adrese VELDRES IELA 9 - 57, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064
Izglītības programmu īstenošanas vieta KADIĶU IELA 26, MEŽĀRES, BABĪTES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2101
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Babītes novads 2019. gada 13. augusts


I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde ABC pasaka (PPII) Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) Izdoti saskaņā ar :
1.2. Latvijas Republikas Izglītības likuma 54. panta 2. punktu un 58. Pantu;
1.3. Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3. daļas 2. Punktu;
1.4. Bērnu tiesību aizsardzības likumu;
1.5. MK noteikumiem N. 1338 no 24.11.2009. "Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"
1.6. MK noteikumiem Nr. 277 no 23.03.2010. "Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmāspalīdzības pieejamība izglītības iestādēs".”
1.7. Mk noteikumi Nr.890 no 17.09.2013."Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"
1.8. MK noteikumi Nr.89 no 04.02.2011"Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi".
1.9. Rīgas domes 19.05.2011. saistošjiem noteikumiem Nr. 123 „Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”
1.10. Iestādes noteikumu.
1.11. Noteikumi nosaka:
a. vecāki vai personu, kas realizē vacāku varu (turpmāk tekstā ? vecāki) un izglītojamo (turpmāk tekstā ? bērnu) tiesības, pienākumus un atbildību;
b. iestādes darba dienas un drošības organizāciju;
c. izglītības procesa organizāciju;
d. ēdināšanas organizāciju;
e. bērnu apmeklājuma uzskaites un ēdināšanas pakalpojuma apmaksas kārtību;
f. veselības aprūpes un pirmās palīdzības sniegšanas kārtību;
g. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību, izvietojumu iestādē;
h. kārtības , kādā iestādē uztures nepiedrošas personas;
i. atbildīgos un kārtību, kādā bērni un to vecāki tiek iepazīstināti ar šiem Noteikumiem;

II. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA

2.1. Iestāde ir atvērta bērniem darba dienās plkst 7:30 un slēgta plkst. 19:30,
2.2. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 stundu.
2.3. Bērnu uzņemšana pirmsskolas iestādē notiek saskaņā ar Babītes novada pašvaldības noteikto kārtību, MK noteikumiem.
2.4. Bērns tiek nodrošināts ar mācību materiāliem atbilstoši Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem un licencētās pirmsskolas izglītības programmas prasībām.

2.5. Bērns tiek ieskaitīts audzēkņu sarakstā, kad audzēkņa vecāki iesniedz iestādes vadītājai sekojošus dokumentus:
a. iesniegumu iestādes vadītājai par bērna uzņemšanu audzēkņu sarakstā;
b. bērna dzimšanas apliecības kopiju;
c. medicīnisko karti 026/u vai ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli;
d. aizpildītu savstarpējās vienošanās līgumu
2.6. Pirmskolas iestādes vadītāja, pieņemot bērnu iesādē, iepazīstina vecākus ar šādiem dokumentiem:
a. pirmsskolas izglītības iestādes reģistrācijas apliecību;
b. izglītības iestādes izglītības programmas licenci
c. izglītības iestādes nolikumu;
d. izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
e. PPII ABC pasaka lēmumu par noteikto vecāku maksu
2.7. Bērna iestāšanos izglītības iestādē un izstāšanos no tās, noformē ar iestādes vadītājas rīkojumu.
2.8. Bērnu ēdināšana notiek saskaņā ar dienas ritmu un izstrādāto ēdienkarti.
2.9. Nodarbības iestādē notiek saskaņā ar nodarbību sarakstu, ko izstrādā iestādes metodiķe un apstiprina vadītāja.
2.10. Lai norošinātu iestādei piederošu personu - darbinieku, bērnu drošību - iestādes ārdurvis tiek slēgtas laikā no 9:00- 16:00 un pēc 19:30. Laikā, kad ārdurvis slēgas, darbojas zvani.
2.11. Par nepiederošu personu iestādē tiek uzskatīta jebkura persona, kura nav iestādes darbinieks, audzēknis, audzēkņa vecāks vai vecāka norādīta persona, kuram ir tiesības nodot un izņemt bērnu no pirmsskolas iestādes. nepiederošajām personām ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu un iestādes darbiniekam tās ir jāpavada līdz mērķim: personai vai kabinetam.
2.12 Jebkurai personai, ienākot un izejot no iestādes teritorijas, regulāri aiz sevis jāaizver durvis, vārtiņus.
2.13. Bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes var atskaitīt, ja:
a. bērna veselības stāvoklis pēc ārstu komisijas slēdziena nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādē.
b. bērns ar savu uzvedību, rīcību apdraud savu un citu bērnu drošību, dzīvību, veselību, ir neprognozējams savā rīcībā, uzvedībā.
c. ja vecāki pārkāpj minētos iekšējās kārtības noteikumus - neattaisnotu iemeslu dēļ vairākkārt(līdz 2 reizēm un ilgāk kā 2 nedēļas) kavē pirmsskolas iestādi, vairākkārt (3 un vairāk reizes) ir pirmsskolas maksas parādnieki par 2 mēnešiem, ko apstiprina grāmatvedības dokumenti.
2.14. Par bērna atskaitīšanu no pirmsskolas iestādes, vadītāja vecākus brīdina rakstiski, 7 dienas iepriekš, motivējot rīcību.

III. VECĀKU UN VIŅU BĒRNU TIESĪBAS

3.1. Vecākiem ir tiesības:
a. saņemt informāciju par pirmsskolas izglītības iestādi un dažādām mācību priekšmetu programmām;
b. paust savu attieksmi, atklāti izteikt savu argumentētu viedokli par jautājumiem, kas skar viņa bērna audzināšanu, iestādes darbību un prestižu sabiedrībā;
c. darboties iestādes padomē;
d. saņemt informāciju par to, ko bērns darījis dienas laikā, kāda bijusi viņa pašsajūta un garastāvoklis;
e. saņemt ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām dienas laikā;
f. piedalīties pasākumos, sapulcēs , akcijās, ko rīko bērna grupas pedagogi, iestādes administrācija, iestādes padome;
3.2. Citas vecāku tiesības ir noteiktas Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos.
3.3. Bērniem ir tiesības:
a. iegūt valsts un pašvaldības apmaksātu pirmskolas izglītības apguvi;
b. saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnas palīdzību;
c. dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem iestādē un tās organizētajos pasākumos;
d. uz bērna īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās personīgās mantas aizsardzību PPII, ja minētā manta nepieciešama mācību procesā;
e. pilnveidoties un attīstīt savas radošās spējas kulturālā un tikumiskā gaisotnē.


IV. VECĀKU UN BĒRNU PIENĀKUMI

2.2. Vecākiem ir pienākums:
a. ievērot iestādes iekšējās kārtības noteikumus, respektēt iestādes prasības, iestādes padomes pieņemtos lēmumus.
b. audzināt bērnu sociāli labvēlīgā vidē, veidojot labvēlīgu saskarsmes kultūru, apgūt vecumam atbilstošas kultūrhigiēniskās un uzvedības normas;
c. bērnu uz iestādi ved un izņem vecāki vai viņu norādītās personas , ar kurām iepriekš iepazīstinātas grupas skolotājas, bet tie nedrīkst būt bērni jaunāki par 13 gadiem
2.3. Vecākiem, kuri ir alkohola vai citu ribinošo vielu ietekmē, bērns netiek izdots.
2.4. Bērna ierašanos un došanos prom no bērnudārza vecāki apliecina ar savu parakstu uzskaites žurnālā.
2.5. Lai nodrošinātu audzēkņu ēdināšanu un dalību nodarbībās, audzēkņi uz grupu jāatved līdz plkst. 8:45.
2.6. Vakarā pēc bērniem jāierodas līdz plkst 19:15, lai Iestādes ārdurvis varētu slēgt 19:30.
2.7. Iestādes bērni, vecāki, staigā tikai pa savas grupas ārdurvīm. Aizliegts staigāt ar ielas apaviem pa iestādes iekšējiem koridoriem un grupu telpām
2.8. Pirmsskolas iestāde bērnam jāapmeklē regulāri.
2.9. Bērns pirmsskolas iestādi neapmeklē:
a. ja ir slims, ko apliecina ārsta izdota zīme, ko vecāki iesniedz grupas skolotājai, tad, kad bērns atgriežas grupā; par bērna slimību iestādi jāinformē jau pirmajā dienā pa tālruni 22887878 vai zvanot grupas skolotājai.
b. mātes slimības gadījumā, ja nav kam atvest uz iestādi bērnu, taču arī tad jāuzrāda mātes slimības lapas kopija
c. vecāku atvaļinājuma laikā vai sakarā ar ģimenes apstākļiem, ko apliecina vecāku iesniegums iestādes vadītājai;
d. ja Iestāde slēgta saskaņā ar PPI lēmumu.
2.10. Bērnu uz iestādi ved veselu, tīru, tīrā, augumam un sezonai piemērotā apģērbā, apavos. Garderobes skapītī ir vismaz viens lieks apakšveļas pāris, ziemā lieks cimdu pāris, pārējās drēbes pēc vecāku vēlēšanās. Telpu apaviem jābūt tīriem, ērtiem, drošiem.
2.11. Vecāki nodrošina savam bērnam individuālo ķemmi, zobu suku, past, kā arī vecumam nepieciešamos mācību materiālus, ko noteikusi iestādes padome. Kolektīvi bērni zobus sāk tīrīt no 4 gadu vecuma, kad pamatiemaņas apgūtas mājās.
2.12. Rēķinu par bērna uzturēšanos pirmsskolas iestādē, vecāki saņem uz privāto e-pasta adresi, kura ir norādīta grāmatvedei. Rēķins ir sastādīts pamatojoties uz faktiski apmeklēto dienu skaitu mēneša pēdējā datumā. Maksājumu vecāki kārto ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 13.datumam uz rēķinā norādītajiem bankas kontiem, norādot sava bēna vārdu, uzvārdu, personas kodu un rēķina Nr..
2.13. No drošības un tikumiskās audzināšanas viedokļa kategoriski aizliegts vecākiem dot un bērniem uz grupu ņemt līdzi:
a. saldumus,
b. košļājamo gumiju,
c. zāles,
d. mobilos telefonus,
e. dekoratīvās kosmētikas līdzekļus (lūpu, nagu, acu krāsas, lakas , aerosolus)
4.14. Velosipēdus un citus braucamrīkus bērni iestādes teritorijā drīkst lietot tikai vecāku uzraudzībā.
4.15. Ja mācību gada laikā vecāki mainījuši dzīvesvietu, adresi , telefona numuru, tad tas jādara zināms grupas skolotājai.

V. DROŠĪBAS NODROŠINĀSANA

5.1. Evakuācijas plāni ir izvietoti pie katras grupas ieejas durvīm un pie iestādes ādurvīm. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietota pie ugunsdzēsības krāniem. Gaitenī ir pieejams dienesta telefons ar telefonu numuriem administrācijai, operatīvajiem dienestiem.
5.2. Katra persona, kas atrodas iestādes teritorijā, izņemot iestādes darbiniekus, vecākus vai bērnus tiek uzskatīta par nepiederošu personu.
5.3. Kategoriski aizliegts iestādes teritorijā, telpās;
a. smēķēt, lietot alkoholu, toksiskās un psihotropās vielas;
b. lietot necenzētus vārdus, izteicienus
c. pielietot vardarbību (fizisku, emocionālu)
d. huligāniski uzvesties.
5.4. Izglītības iestādē un teritorijā aizliegta cigarešu, alkohola, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošana, glabāšana un realizēšana.
5.5. Ja izglītojamais kādas personas rīcībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, viņš vēršas pie grupas skolotāja vai iestādes vadītāja.
5.6. Darbiniekam ir pienākums ziņot iestādes vadītājai vai atbildīgajai personai iestādē par gadījumiem, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu. Iestādes vadītāja rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

VI. ATBILDĪGIE UN KĀRTĪBA
KĀDĀ DARBINIEKI , VECĀKI, BĒRNI
TIEK IEPAZĪSINĀTI AR IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIEM

6.1. Pirms bērna iestāšanās pirmsskolas izglītības iestādē ar iekšējās kārtības noteikumiem vecākus iepazīstina vadītāja.
6.2. Katru gadu septembrī grupu skolotājas ar tiem iepazīstina vecākus, saņemot no viņiem parakstu par ievārošanu.
6.3. Grupu skolotājas iepazīstina bērnus ar iekšējās kārtības noteikumiem septembrī.
6.4. Gadījumos, ja iekšējās kārtības noteikumi tiek saturiski papildināti vai pārkāpti, darbinieki, vecāki ar tiem iepazīstas atkārtoti un parakstās par to ievērošanu.
6.5. Pirms masu pasākuma apmeklēšanas, došanās ekskursijā, pārgājienā, izbraukumā, grupu skolotāja instruē bērnus par attiecīgajiem drošības noteikumiem. Par pārrunāšnas faktu skolotāja izdara atzīmi žurnālā. Saskaņā ar bērnu vecumu, audzināšanas un mācību plānu, skolotāja plāno un runā ar bērniem par personīgo higiēnu, par ceļu satiksmes noteikumiem, uzvedību nestandarta situācijās.

VII. IZMAŅIĀS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMOS

7.1. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt pedagoģikā padome, iestādes padome, pašvaldība, attiecīgi MK noteikumi.

Vadītāja Ludmila Ščerbačenko

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde ABC pasaka izmaksu tāme atbilstoši SIA "ABC pasaka" apstiprinātiem 2021. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 50580
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 36013
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 14564
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 14567
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 10901.6
2200 4 Pakalpojumu samaksa 33701.6
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1799.4
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 33701.6
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 8304
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 0
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 798.17
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 0
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 0
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 0
2260 10 Īres un nomas maksa 0
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 8034
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 0
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 0
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 8034
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 0
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 106880
19 Kopā iestādes līdzekļi 61481.6
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 0
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 0
21 Kopējie izdevumi 61481.6
21 Kopējie izdevumi 106880
22 Valsts budžeta mērķdotācija 0
22 Valsts budžeta mērķdotācija 0
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 106880
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 61481.6
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 0
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 0
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 0
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 0
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 0
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 0
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 0
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 0
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 0
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 0

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 Pirmsskolas izglītības programma 1.6 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv