Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Zeltābeles pasaka"

Vadītājs Diāna Samsonova
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 26106724
Fakss 67588213
E-pasts info@apasaka.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese PRŪŠU IELA 81, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057
Izglītības programmu īstenošanas vieta KAŅIERA IELA 10A, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063
Izglītības programmu īstenošanas vieta PRŪŠU IELA 81, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Zeltābeles pasaka" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Zeltābeles pasaka" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 183403
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 42966.1
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 73323.6
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 317.67
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 9300
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 7500
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 3600
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 105.9
2260 10 Īres un nomas maksa 52500
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 26895.6
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 23477.5
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 563.94
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 637.83
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 987.51
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1228.83
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 326588
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 0
21 Kopējie izdevumi 326588
22 Valsts budžeta mērķdotācija 0
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 326588
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 0
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 77
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 77
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 353.45
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 353.45

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-6407 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01011121 V-6408 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv