Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Bembi"

Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 26010191
E-pasts info@bernudarzsbembi.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese PLAUŽU IELA 12, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1073
Izglītības programmu īstenošanas vieta BĒRZUPES IELA 5, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Izglītības programmu īstenošanas vieta MĀRUPĪTES GATVE 84, MĀRUPE, MĀRUPES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2167
Izglītības programmu īstenošanas vieta PLAUŽU IELA 12, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1073
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Bembi" izmaksu tāme atbilstoši SIA „Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Bembi”” apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 146971
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 35304
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 173
2200 4 Pakalpojumu samaksa 49892
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2135
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 8188
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 13834
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 0
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 25735
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 32335
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 18731
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 13005
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 599
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 264675
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 22918
21 Kopējie izdevumi 287593
22 Valsts budžeta mērķdotācija 0
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 287593
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 0
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 46
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 46
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 521
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 521

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-8370 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01011121 V-8371 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv