Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Pamatskola "Brīvā Māras skola"

Vadītājs Uldis Mīderis
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29682468
E-pasts info@marasskola.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese "Draugi", MĀRUPES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2166
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Pamatskola "Brīvā Māras skola" izmaksu tāme atbilstoši Biedrība „MāruGuns” apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 118716
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 28470
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 400
2200 4 Pakalpojumu samaksa 95411
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2100
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 12470
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 31926
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 3427
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2080
2260 10 Īres un nomas maksa 43408
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 19790
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 6444
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 350
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1806
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 11190
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 481
19 Kopā iestādes līdzekļi 263268
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 5631
21 Kopējie izdevumi 268899
22 Valsts budžeta mērķdotācija 14036
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 282935
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 34
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 19
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 53
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 444.87
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 383.3

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-7779 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 21012111 V-7780 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
3. 21011111 Pamatizglītības programma 7 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv