Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BONA FAVOLA

Vadītājs Jeļena Litvaka
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 29124885
E-pasts bona@bona.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese KURZEMES PROSPEKTS 160, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1029
Izglītības programmu īstenošanas vieta KURZEMES PROSPEKTS 160, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1029
Izglītības programmu īstenošanas vieta RŪPNIECĪBAS IELA 32c, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1045
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BONA FAVOLA izmaksu tāme atbilstoši BKIC "BONA FAVOLA" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 296635
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 70210.9
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 109161
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1750
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 43354
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 12550
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 3644
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2100
2260 10 Īres un nomas maksa 45763
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 25216.5
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 15416.5
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1300
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 8500
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 501223
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 67260.9
21 Kopējie izdevumi 568484
22 Valsts budžeta mērķdotācija 25216
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 593700
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 29
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 63
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 92
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 537.77
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 504.42

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-7456 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
2. 01011121 V-7457 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv