Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Bruņurupučuks"

Vadītājs Ludmila Ivačenkova
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 29714187
E-pasts ardelin@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese KAŅIERA IELA 10A, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063
Izglītības programmu īstenošanas vieta KAŅIERA IELA 10A, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Bruņurupučuks" izmaksu tāme atbilstoši Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ARDELIN” apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 79387.5
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 19168.6
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 407.2
2200 4 Pakalpojumu samaksa 24995.4
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 49.66
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 6642
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 349
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 4574.71
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 13380
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 7256.21
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1467.81
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 24
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3997.15
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1767.25
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 131215
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 367.8
21 Kopējie izdevumi 131583
22 Valsts budžeta mērķdotācija 0
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 131583
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 27
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 1
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 28
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 391.62
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 391.62

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011121 V-7203 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv