Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā vidusskola "Citruss"

Vadītājs Jolanta Krasovska
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29234545
E-pasts skola@citruss.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese VECĀ BIĶERNIEKU IELA 41 - 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079
Izglītības programmu īstenošanas vieta BAZNĪCAS IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1010
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā vidusskola "Citruss" izmaksu tāme atbilstoši "Citrum" SIA apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 71376
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 17194.5
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 40106
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 165
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 8254
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 6843
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 9264
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 15580
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 6238
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 4255
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1983
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 134914
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 0
21 Kopējie izdevumi 134914
22 Valsts budžeta mērķdotācija 0
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 134914
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 22
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 29
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 51
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 220.45
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 220.45

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-9498 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 21011111 V-10112 Pamatizglītības programma
3. 21015611 V-10113 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
4. 31016014 Vispārējās vidējās izglītības programma
5. 21011111 Pamatizglītības programma
6. 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv