Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Draugi"

Vadītājs Aija Enkūzena
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29609439,
E-pasts bvkdraugi@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese LIELĀ STRAZDIŅU IELA 4, DREILIŅI, STOPIŅU PAG., ROPAŽU NOVADS, LV-2130
Juridiskā adrese LIELĀ STRAZDIŅU IELA 4, DREILIŅI, STOPIŅU PAGASTS, ROPAŽU NOVADS, LV-2130
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Draugi" izmaksu tāme atbilstoši SIA ONRA apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 53466.9
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 14103.9
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 17867
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 407
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 363
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 3388
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 3150.65
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 335
2260 10 Īres un nomas maksa 10223.3
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 9045.58
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1540.58
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 1680
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 629
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 4157
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1039
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 94483.4
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 4178.4
21 Kopējie izdevumi 98661.8
22 Valsts budžeta mērķdotācija 5080
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 103742
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 7
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 17
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 24
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 360.21
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 335.31

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-5760 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010201 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis
2. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi
3. AK010201 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis
4. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv