Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Harmoniskas attīstības pirmsskola "ESME"

Vadītājs Līva Mūrmane
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 26449111,28839246
E-pasts daina.locmele@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese KRIŠJĀŅA BARONA IELA 37, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 37, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Harmoniskas attīstības pirmsskola "ESME" izmaksu tāme atbilstoši SIA "ESME HAS" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 1110.08
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 611.54
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 439.02
2200 4 Pakalpojumu samaksa 2634.15
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 58.54
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 117.07
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 731.71
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 878.05
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 146.34
2260 10 Īres un nomas maksa 702.44
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 1299.51
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 140.49
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 117.07
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 17.56
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 146.34
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 878.05
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 292.68
19 Kopā iestādes līdzekļi 6386.98
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 300766
21 Kopējie izdevumi 307153
22 Valsts budžeta mērķdotācija 16395.2
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 323549
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 16
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 24
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 40
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 674.06
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 617.13

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-9710 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv