Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Pirmsskolas izglītības iestāde Jūrmalas privātais bērnudārzs "GALAKTIKA"

Vadītājs Svetlana Kolontaja
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 29256483
Fakss 9236910
E-pasts galaktika@apollo.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese ĒRGĻU IELA 8, JŪRMALA, LV-2015
Izglītības programmu īstenošanas vieta ĒRGĻU IELA 8, JŪRMALA, LV-2015
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Pirmsskolas izglītības iestāde Jūrmalas privātais bērnudārzs "GALAKTIKA" izmaksu tāme atbilstoši ZOBENS SIA apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 68160
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 16436
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 117958
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 425
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 6362
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 39669
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 3445
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2057
2260 10 Īres un nomas maksa 66000
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 18285
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 5988
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 49
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 10569
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1679
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 220839
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 5853
21 Kopējie izdevumi 226692
22 Valsts budžeta mērķdotācija 9240
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 235932
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 31
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 14
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 45
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 436.91
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 381.91

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011121 Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv