Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Jēriņš"

Vadītājs Ilze Ikauniece
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67222698
Fakss 67288388
E-pasts jerins123@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Pasta adrese
Juridiskā adrese DZIRNAVU IELA 118 - 2, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1050
Juridiskā adrese DZIRNAVU IELA 118 - 2, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050
Izglītības programmu īstenošanas vieta DZIRNAVU IELA 118 - 2, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1050
Izglītības programmu īstenošanas vieta DZIRNAVU IELA 118 - 2, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Jēriņš" izmaksu tāme atbilstoši Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 51960.8
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 11202.6
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 24200
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 450
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 3500
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2600
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 10000
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 150
2260 10 Īres un nomas maksa 7500
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 4800
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 3500
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1300
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 92163.4
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 400
21 Kopējie izdevumi 92563.4
22 Valsts budžeta mērķdotācija 7184
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 99747.4
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 12
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 13
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 25
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 332.49
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 286.44

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-8939 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv