Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Karlson"

Vadītājs Zane Žeglova
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 26737121
E-pasts walker_sm@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Pasta adrese BRĪVĪBAS GATVE 393, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024
Juridiskā adrese DRUVIENAS IELA 17 - 5, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079
Izglītības programmu īstenošanas vieta APES IELA 3A, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Izglītības programmu īstenošanas vieta BRĪVĪBAS GATVE 393, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024
Izglītības programmu īstenošanas vieta LAZDU IELA 2, VĀLODZES, STOPIŅU PAG., ROPAŽU NOVADS, LV-2130
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Karlson" izmaksu tāme atbilstoši SIA "KARLSONS PLUS" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 254179
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 60932
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 132156
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2325
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 31510
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 6540
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 35456
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2325
2260 10 Īres un nomas maksa 54000
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 46007
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 34356
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 1750
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 358
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 8282
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1261
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 212
19 Kopā iestādes līdzekļi 493486
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 10103
21 Kopējie izdevumi 503589
22 Valsts budžeta mērķdotācija 14948
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 518537
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 12
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 119
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 131
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 329.86
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 319.39

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-9543 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01011121 V-9544 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
3. 01015511 V-9545 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
4. 01015521 V-9546 Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv