Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Pirmsskolas izglītības iestāde Montessori izglītības un attīstības centrs "Kates skola"

Vadītājs
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 22322476
E-pasts katesskola@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese PĒRNAVAS IELA 62, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009
Izglītības programmu īstenošanas vieta KALNCIEMA IELA 141, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta ZEMGAĻU IELA 8, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

Nepieciešamie dokumenti uzsākot apmeklēt pirmsskolu:

Bērna medicīnas karte, potēšanas karte (kopija), kuras izsniedz ģimenes ārsts;
Ārsta izziņa, ka bērns var apmeklēt pirmsskolu;
Dzimšanas apliecības kopija.

 

Pirmsskolas izglītības iestāde Montessori izglītības un attīstības centrs "Kates skola" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Dei Gratia" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 101281
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 24335.9
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 65137.5
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 4421.69
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 3408.45
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 13028.7
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 4831.45
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 46
2260 10 Īres un nomas maksa 39401.2
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 30472.6
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 23215.7
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 463.82
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 6793.09
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 221227
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 0
21 Kopējie izdevumi 221227
22 Valsts budžeta mērķdotācija 0
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 221227
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 0
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 0
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 0
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 0
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 0

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-7714 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK020101 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Pirmsskola tautas deju kolektīvs
2. AK010201 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Pirmsskolas vecuma vokālais ansamblis

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv