Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Rīgas Katoļu ģimnāzija

Vadītājs Anna Jermakoviča
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67611206
Fakss 67611206
E-pasts info@rkgimnazija.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese OJĀRA VĀCIEŠA IELA 6, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Izglītības programmu īstenošanas vieta OJĀRA VĀCIEŠA IELA 6, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Rīgas Katoļu ģimnāzija izmaksu tāme atbilstoši Nodibinājums „Rīgas Romas katoļu ģimnāzija” apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 96600
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 23271
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 180069
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 913
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 3881
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 165877
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 4423
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 175
2260 10 Īres un nomas maksa 4800
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 20089
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 4400
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 10665
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 2065
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2134
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 825
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 320029
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 1638
21 Kopējie izdevumi 321667
22 Valsts budžeta mērķdotācija 0
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 321667
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 40
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 13
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 53
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 505.77
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 505.77

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-7452 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 31011011 V-7453 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 21011111 V-7455 Pamatizglītības programma
4. 31014011 V-8448 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma
5. 21011111 Pamatizglītības programma
6. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
2. AK030500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Keramika
3. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
4. AK019999 Kultūrizglītība, Mūzika
Citas mūzikas programmas
5. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
6. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
7. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
8. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv