Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātskola "Latreia"

Vadītājs Valdis Krūmiņš
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67624995
Fakss 67624951
E-pasts latreia@btv.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese KULDĪGAS IELA 45, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083
Izglītības programmu īstenošanas vieta KULDĪGAS IELA 45, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātskola "Latreia" izmaksu tāme atbilstoši biedrība "Privātskola LATREIA" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 1490
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 3211
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 22907
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 318
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 7452
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 1945
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 9122
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 210
2260 10 Īres un nomas maksa 3860
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 17474
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1860
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 6234
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 310
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 7250
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1820
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 52
19 Kopā iestādes līdzekļi 45134
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 7345
21 Kopējie izdevumi 52479
22 Valsts budžeta mērķdotācija 10440
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 62919
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 9
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 7
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 16
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 327.7
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 203.42

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011121 V-5759 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 3 gadi
2. 31012021 V-4232 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
3. 31013021 V-4233 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
4. 21011121 V-7952 Pamatizglītības mazākumtautību programma
5. 31012011 VK-4232 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
6. 31013011 VK-4233 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
7. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv