Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "LIESMIŅAS"

Vadītājs Linda Rezņikova
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29463322
Fakss 67039630
E-pasts Konstantins.Reznikovs@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese GRAVU IELA 42, SPILVE, BABĪTES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2101
Juridiskā adrese GRAVU IELA 42, SPILVE, BABĪTES PAGASTS, MĀRUPES NOVADS, LV-2101
Izglītības programmu īstenošanas vieta GRAVU IELA 42, SPILVE, BABĪTES PAG., MĀRUPES NOVADS, LV-2101
Izglītības programmu īstenošanas vieta GRAVU IELA 42, SPILVE, BABĪTES PAGASTS, MĀRUPES NOVADS, LV-2101
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "LIESMIŅAS" izmaksu tāme atbilstoši SIIA "EX GRATIA" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 52724.3
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 13191.5
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 180.21
2200 4 Pakalpojumu samaksa 42272.6
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 180.21
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2325.88
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 35025.9
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 4356
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 384.57
2260 10 Īres un nomas maksa 0
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 23083.8
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 5993.97
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 1845.75
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 626.87
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 12717.1
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1900.12
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 64
19 Kopā iestādes līdzekļi 131516
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 2010.34
21 Kopējie izdevumi 133527
22 Valsts budžeta mērķdotācija 9540
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 143067
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 0
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 0
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 0
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 0
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 0

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv