Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mazputniņi"

Vadītājs Iveta Škraba
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29132822
E-pasts inaralaze@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese STRAUTA IELA 1 - 8, UPESCIEMS, GARKALNES PAG., ROPAŽU NOVADS, LV-2137
Izglītības programmu īstenošanas vieta PĒRĻU IELA 3, UPESCIEMS, GARKALNES PAG., ROPAŽU NOVADS, LV-2137
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mazputniņi" izmaksu tāme atbilstoši SIA "VISS BĒRNIEM" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 58587.8
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 14113.8
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 66399
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2210.7
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 8110.87
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 6205.41
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 26920.4
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 4800
2260 10 Īres un nomas maksa 18151.6
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 10968.7
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 5022.33
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 5946.37
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 150069
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 10750
21 Kopējie izdevumi 160819
22 Valsts budžeta mērķdotācija 13651
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 174470
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 24
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 9
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 33
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 440.58
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 314.18

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-6757 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv