Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā vispārējā izglītības iestāde "Mīlestības Māja"

Vadītājs Ina Grasmane
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29583959
E-pasts milestibasmaja@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese GUSTAVA ZEMGALA GATVE 48, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Izglītības programmu īstenošanas vieta GUSTAVA ZEMGALA GATVE 48, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā vispārējā izglītības iestāde "Mīlestības Māja" izmaksu tāme atbilstoši SIA "MĪLESTĪBAS MĀJA" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 56056
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 13504
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 110
2200 4 Pakalpojumu samaksa 33594
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 1687
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 5900
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2827
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 5887
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 70
2260 10 Īres un nomas maksa 17223
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 13808
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 5463
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2954
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 50
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3600
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1741
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 117072
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 2569
21 Kopējie izdevumi 119641
22 Valsts budžeta mērķdotācija 11128
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 130769
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 17
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 14
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 31
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 351.53
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 285.29

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 21015411 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
2. 21015511 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
3. 21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
4. 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
5. 01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 1.5 gadi
6. 21015711 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
7. 01015811 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 1.5 gadi
8. 01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
9. 21011111 Pamatizglītības programma

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv