Katalogs

pirmdiena, 2022. gada 17. janvāris

Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skola

Vadītājs Dina Lūse
Tālrunis 67217286, 67217376
Fakss 67217286
E-pasts mmrms@riga.lv
Tīmekļa vietne http://www.ars.lv
Juridiskā adrese ĢERTRŪDES IELA 36, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Izglītības programmu īstenošanas vieta ĢERTRŪDES IELA 36, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Vadītāja pieņemšanas laiki Ceturtdiena: 17.00 - 18.00 un jebkurā darba dienā pēc iepriekšējas vienošanās
 
Pakļautība Pašvaldība

MĀRAS MUIŽNIECES RĪGAS MĀKSLAS SKOLA
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011,
tālrunis/fakss 67217286, e-pasts: mmrms@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

2019. gada 13. maijā

Nr. MSM-19-1-nts

Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73. panta pirmās daļas 4. punktu,
Profesionālās izglītības likuma
27. panta devīto daļu
un skolas nolikuma 15. un 17. punktu

I Vispārīgie noteikumi

1. Izglītojamo uzņemšanas kārtība (turpmāk ? Noteikumi) nosaka izglītojamo uzņemšanu Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolā (turpmāk ? Iestāde), iestājpārbaudījumu prasības un dokumentu pieņemšanas kārtību.
2. Uzņemšana Iestādē notiek licencētās profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās 20V 211 00 1 vai mākslas interešu un pieaugošo neformālās izglītības programmās (turpmāk ? citas programmas).
3. Mācību ilgums profesionālās ievirzes izglītības programmās ir 6 vai 8 gadi atbilstoši izvēlētai mācību programmai. Citās izglītības programmās mācību ilgums atbilstoši programmai.
4. Vēlamais mācību uzsākšanas vecums:
4.1. “8 gadu” profesionālās ievirzes izglītības programmā ? 8 gadi paralēli 2. klasei vispārizglītojošā izglītības programmā;
4.2. “6 gadu” profesionālās ievirzes izglītības programmā ? 10 gadi paralēli 4. klasei vispārizglītojošā izglītības programmā;
4.3. Citās izglītības programmās ? atbilstoši programmai.
5. Uzņemamo izglītojamo (turpmāk - Pretendenti) skaitu profesionālās ievirzes izglītības programmās nosaka vakantās vietas valsts mērķdotācijas ietvaros. Izglītojamo
kopskaitu katram mācību gadam nosaka Iestādes vadība, izvērtējot Iestādes kapacitāti un saskaņojot skolotāju darba slodzes ar dibinātāju.
6. Izglītojamo skaitu citās izglītības programmās nosaka Iestādes vadība.

II Uzņemšanas pamatprincipi

7. Mācībām izglītības programmās var pieteikties Pretendenti ar vai bez priekšzināšanām mākslā.
8. Profesionālās ievirzes izglītības programmās uzņem Pretendentus, kuri:
8.1. fizioloģiskā attīstībā atbilst izvēlētās izglītības programmas apguvei;
8.2. sekmīgi nokārto uzņemšanas pārbaudījumus.
9. Citās izglītības programmās Pretendentus uzņem bez uzņemšanas pārbaudījumiem.
10. Izglītojamiem mainot profesionālās ievirzes izglītības iestādi skola var noteikt pārbaudījumus atsevišķos mācību priekšmetos saskaņā ar attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības programmas prasībām, lai saskaņotu izglītības turpināšanas līmeni (klasi).

III Uzņemšanas pārbaudījumu prasības

11. Uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā Pretendents piedalās uzņemšanas pārbaudījumos:
11.1. piedalās pārrunās; 11.2. izpilda tonālu uzdevumu; 11.3. izpilda krāsu uzdevumu.
IV Uzņemšanas komisija
12. Izglītojamo uzņemšanu veic Iestādes direktora apstiprinātā uzņemšanas komisija (turpmāk ? Uzņemšanas komisija).
13. Pretendenta atbilstībai mācību uzsākšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā Uzņemšanas komisija izvērtē (turpmāk ? Atbilstības kritēriji):
13.1. māksliniecisko uztveri:
13.1.1. radoša pieeja;
13.1.2. krāsu izjūta;
13.1.3. tonalitātes izjūta;
13.1.4. novērošanas spējas;
13.2. vispārējo fizioloģisko piemērotību.
14. Uzņemšanas komisiju apstiprina, un tā darbojas viena mācību gada ietvaros, nodrošinot uzņemšanas pārbaudījumu norisi un uzņemšanu uz vakantajām vietām.
15. Uzņemšanas komisijas sēdes tiek protokolētas.

V Dokumentu iesniegšanas kārtība

16. Iestādes sekretāre iesniegumus pieņem no 1. līdz 31.maijam un no 10. līdz 20. augustam, darba dienās, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36.
17. Iestādē jāiesniedz šādi dokumenti:
17.1. iesniegums,
17.2. medicīniskā izziņa,
17.3. jāuzrāda dzimšanas apliecība personas datu saskaņošanai;
17.4. izziņa no vispārizglītojošās skolas.
18. Iesnieguma veidlapu izsniedz Iestādes sekretārs.
18.1. Personu iesniegtos dokumentus reģistrē izglītojamo uzņemšanas reģistrācijas žurnālā.
VI Konsultācijas un sagatavošanas kursi
19. Pirms uzņemšanas pārbaudījumiem Iestāde var organizēt konsultācijas un interešu izglītības sagatavošanas kursus.
20. Informācija par konsultācijām tiek publiskota ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms uzņemšanas pārbaudījumiem. Konsultācijas tiek organizētas bez maksas. Konsultāciju gaitā konstatētie novērojumi nedrīkst ietekmēt uzņemšanas pārbaudījumu rezultātus.
21. Informācija par sagatavošanas kursiem tiek publiskota. Sagatavošanas kursi var tikt organizēti kā pilnas mācību maksas grupas.
22. Konsultācijai un sagatavošanas kursiem jāpiesakās iepriekš atbilstoši Iestādes telpās un interneta vietnē publiskotajai informācijai.
23. Konsultāciju un sagatavošanas kursu saturs, darba metodes un prasības ir līdzīgas uzņemšanas pārbaudījumu prasībām, bet ne identiskas.

VII Iestājpārbaudījumi un izglītojamo uzņemšanas kārtība

24. Uzņemšanas pārbaudījumi profesionālās ievirzes izglītības programmās notiek laika periodā no 1. līdz 15. jūnijam un no 21. līdz 31. augustam.
25. Pretendentus, kas nav ieradušies uz uzņemšanas pārbaudījumu norādītajā laikā vai arī uzņemšanas pārbaudījumā ir saņēmuši neapmierinošu vērtējumu, neuzņem mācībām profesionālās ievirzes izglītības programmās.
26. Pretendentus uzņem mācībām profesionālās ievirzes izglītības programmās, pamatojoties uz uzņemšanas pārbaudījumu rezultātu vidējo punktu skaitu.
27. Pretendentus katrs Uzņemšanas komisijas loceklis vērtē 10 punktu sistēmā:
27.1. atbilstības kritērijos 13.1.1. -13.1.4. pārbaudījumā krāsu uzdevumā;
27.2. atbilstības kritērijos 13.1.1., 13.1.3.-13.1.4. pārbaudījumā tonālajā uzdevumā;
27.3. vispārējo fizioloģisko piemērotību - pārrunās.
28. Katra uzņemšanas pārbaudījuma (tonālais uzdevums, krāsu uzdevums, pārrunas) vērtējums pēc atbilstības kritērijiem ir matemātiski vidējais iegūto punktu skaits.
29. Uzņemšanai skolā priekšroka tiek dota Pretendentiem, kuri ieguvuši augstāku punktu skaitu un pretendenta iegūtais punktu skaits nevienā no pārbaudījumiem nevar būt mazāks par 4 punktiem.
30. Vienāda vidējā punktu skaita gadījumā priekšroka ir Pretendentiem, kuri ieguvuši augstāku punktu skaitu vispārējās fizioloģiskās attīstības novērtējumā.
31. Izglītojamo uzņemšana notiek, pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas lēmumu. Uzņemšanas komisijas lēmumu par izglītojamā uzņemšanu mācībām profesionālās ievirzes izglītības programmā Iestādes direktors apstiprina ar rīkojumu.
32. Uzņemšanas komisijas lēmums par izglītojamā uzņemšanu profesionālās ievirzes izglītības programmā tiek publicēts Iestādes interneta vietnē un izvietots pie Iestādes ziņojumu dēļa, norādot izglītojamā individuālo kodu 5 darba dienu laikā pēc pārbaudījumu norises.
33. Ar uzņemto izglītojamo vecākiem vai personām, kas realizē vecāku varu (turpmāk - vecāki), tiek slēgts līgums par mācībām profesionālās ievirzes izglītības programmā.
34. Skolā neuzņemto Pretendentu vecākus iepazīstina ar uzņemšanas komisijas lēmumu.
35. Uzņemšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma publicēšanas dienas saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
36. Neuzņemto Pretendentu vecākiem ir tiesības saņemt izziņu par eksāmena rezultātiem.

VIII Noslēguma jautājumi

34. Izglītojamo uzņemšanas kārtību apspriež un pieņem Iestādes pedagoģiskās padomes sēdē, un tie ir brīvi pieejami interesentiem visu kalendāro gadu.
35. Grozījumus un papildinājumus kārtībā var ierosināt pedagoģiskā padome, Izglītības iestādes padome, direktors un Iestādes dibinātājs.
36. Atzīt par spēku zaudējušiem 2007. gada 28. augusta iekšējos noteikumus Nr.1?7-5 „Izglītojamo uzņemšanas kārtība”.

Direktore D. Lūse

(Izglītojamo uzņemšanas kārtība apspriesta 2018. gada 20. decembra pedagoģiskās padomes sēdē).

Saskaņots IKSD
A.Kalniņa
I.Rone

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 20V211001 P-15489 Vizuāli plastiskā māksla
2. 20V211001 P-15490 Vizuāli plastiskā māksla

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 16.01.2022 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv