Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mūsu Poga"

Vadītājs Kristīne Apse
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis +37126495748
E-pasts kristine.skolapoga@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese ŪNIJAS IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Izglītības programmu īstenošanas vieta MELNSILA IELA 5, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta ŪNIJAS IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mūsu Poga" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Ideju lauks" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 206267
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 49689.7
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 298.4
2200 4 Pakalpojumu samaksa 134027
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2020.45
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 10857.8
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 47617.8
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 22669.4
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 53.24
2260 10 Īres un nomas maksa 50808
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 59089.3
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 50622.3
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 8467.03
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 449371
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 3569
21 Kopējie izdevumi 452940
22 Valsts budžeta mērķdotācija 20592
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 473532
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 79
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 38
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 117
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 337.27
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 292.12

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv