Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Privātā vidusskola "Norma"

Vadītājs Elvīra Sitņika
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 22115319
E-pasts skolanorma@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese AUGUSTA DEGLAVA IELA 120, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Izglītības programmu īstenošanas vieta ANDREJA SAHAROVA IELA 35, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Izglītības programmu īstenošanas vieta AUGUSTA DEGLAVA IELA 120, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Izglītības programmu īstenošanas vieta DĀRZCIEMA IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Izglītības programmu īstenošanas vieta LOMONOSOVA IELA 1 K-7, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā vidusskola "Norma" izmaksu tāme atbilstoši Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TMKA” apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 100500
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 28300
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 34800
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 400
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 6000
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 1500
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 1500
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 600
2260 10 Īres un nomas maksa 24800
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 3000
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1500
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1000
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 500
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 166600
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 2500
21 Kopējie izdevumi 169100
22 Valsts budžeta mērķdotācija 2400
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 171500
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 23
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 2
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 25
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 571.67
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 471.67

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 21011121 V-8137 Pamatizglītības mazākumtautību programma
2. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
3. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma
4. 01011121 Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma 1.5 gadi
5. 31016014 Vispārējās vidējās izglītības programma
6. 31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
7. 31011011 VK-7229 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv