Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Montesori pirmsskolas izglītības iestāde Krāsainās Pērles

Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 26197316
E-pasts andersone.sigita@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese SKAISTKALNES IELA 15, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Izglītības programmu īstenošanas vieta BRĪVĪBAS IELA 126A, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001
Izglītības programmu īstenošanas vieta SKAISTKALNES IELA 15, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Montesori pirmsskolas izglītības iestāde Krāsainās Pērles izmaksu tāme atbilstoši SIA "KRĀSAINĀS PĒRLES" apstiprinātiem 2021. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 80983.2
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 54357.6
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 19557.8
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 13134.7
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 1024.6
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 43.56
2200 4 Pakalpojumu samaksa 49171.9
2200 4 Pakalpojumu samaksa 30311.4
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 399
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 940.99
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 5527
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 845.07
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 6149.15
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 28306
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 10651.3
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 3203
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 279.56
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 36.86
2260 10 Īres un nomas maksa 11700
2260 10 Īres un nomas maksa 11445.4
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 70548.5
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 10662.2
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 4547.34
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 953.06
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 3221.94
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 4513.88
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 6486.14
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3203
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 3284.19
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 55001.1
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 128351
19 Kopā iestādes līdzekļi 201445
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 1011.53
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 2340.34
21 Kopējie izdevumi 129363
21 Kopējie izdevumi 203785
22 Valsts budžeta mērķdotācija 4475
22 Valsts budžeta mērķdotācija 715
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 208260
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 130078
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 28
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 20
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 3
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 11
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 31
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 31
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 349.67
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 559.84
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 525.94
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 329.81

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-9881 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv