Katalogs

sestdiena, 2020. gada 8. augusts

Rīgas Purvciema vidusskola

Vadītājs Jurijs Kļukins
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67578315, 67575453
Fakss 67578315
E-pasts pcvs@riga.lv
Tīmekļa vietne http://rpg.lv/
Juridiskā adrese DETLAVA BRANTKALNA IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Izglītības programmu īstenošanas vieta DETLAVA BRANTKALNA IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 17.00 - 19.00; Trešdiena: 8.00 - 10.00
 
Pakļautība Pašvaldība
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

03.04.2019. Rīgā VSP-19-1-nts

Rīgas Purvciema vidusskolas izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10. klasē

Izdoti saskaņā Vispārējās izglītības
likuma 41. panta otro daļu un Rīgas
domes 12.04.2011. nolikumu Nr.119
"Rīgas Purvciema vidusskolas nolikums"
46.2 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību izglītojamo uzņemšanai Rīgas Purvciema
vidusskolā (turpmāk ? Skola) īstenotajās vispārējās vidējās izglītības programmās
(turpmāk ? izglītības programma).
2. Vispārīgās prasības izglītojamo uzņemšanai Skolas 10.klasē nosaka Vispārējās
izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi normatīvie akti un Skolas iekšējie
normatīvie akti.
3. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā ir
apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts, pamatizglītības sertifikāts
un iestājpārbaudījuma rezultāti.

II. Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās
4. Skolā 10.?12. klasēs izglītojamos uzņem šādās izglītības programmās:
4.1. vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmas humanitārais un
sociālais virziens (valodas), programmas kods 31012021;
4.2. vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziens, programmas kods 31013021.
5. Izglītības programmu 10. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir
saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību un ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus.
6. Skolas izglītības programmās 10.klasē ir noteikti iestājpārbaudījumi:
6.1. matemātikā - vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena mazākumtautību programmā;
6.2. angļu valodā - vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena
mazākumtautību programmā.
7. Iestājpārbaudījumus organizē un norisi nodrošina iestājpārbaudījumu komisija,
kuras sastāvu apstiprina Skolas direktors.
8. Par noteicošu pretendentu uzņemšanas kritēriju uzskatāma iestājpārbaudījuma
un 9. klases valsts centralizētā eksāmena latviešu valodā kopvērtējuma procentu summa.
Gadījumā, ja pretendents bija atbrīvots no 9. klases valsts centralizētā eksāmena latviešu
valodā, par uzņemšanas kritēriju tiek uzskatīts 9. klases gada vērtējums latviešu valodā
un literatūrā, kuru pārveido procentos proporcijā 1:10.
9. Izglītojamo uzņemšana Skolā izvēlētajā vidējās izglītības programmā notiek
atbilstoši iestājpārbaudījumu komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.

III. Uzņemšanas komisijas darbība

10. Izglītojamo uzņemšanu organizē Uzņemšanas komisija, kuras sastāvu katru
gadu, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. aprīlim ar rīkojumu apstiprina Skolas direktors.
11. Uzņemšanas komisija:
11.1. sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu, nosaka vērtēšanas
kritērijus un kārtību;
11.2. izveido iestājpārbaudījumu grafiku un izziņo informācijas dienu;
11.3. pārbaudījumu laikā nodrošina visiem pretendentiem vienlīdzīgas iespējas, kā
arī atbild par datu un uzņemšanas rezultātu konfidencialitāti;
11.4. organizē iestājpārbaudījumu vērtēšanu;
11.5. paziņo rakstveida iestājpārbaudījuma rezultātus ne vēlāk kā piecu darbdienu
laikā pēc pārbaudījuma;
11.6. pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātiem, sagatavo uzņemšanas
komisijas priekšlikumu Skolas direktoram izglītojamo uzņemšanai Skolā atbilstoši
izglītojamo vecāku iesniegumā norādītajai izglītības programmai.

IV. Iestājpārbaudījumu komisija.

12. Iestājpārbaudījumu komisija:
12.1. sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu;
12.2. nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību;
12.3. nodrošina iestājpārbaudījumu satura konfidencialitāti;
12.4. atbilstoši pieteikumiem piešķir pretendentiem identifikācijas kodus;
12.5. organizē iestājpārbaudījumu vērtēšanu;
12.6. pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem izveido pretendentu sarakstus uz
izvēlētajām vidējās izglītības programmām;
12.7. izskata apelācijas par iestājpārbaudījumu rezultātiem.

V. Iestājpārbaudījumu organizācija un norise

13. Pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem un iestājpārbaudījumu laikus uz
10.klasi katru gadu nosaka Skolas direktors. Informāciju par iestājpārbaudījumiem
vismaz vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījuma norises datuma izvieto Skolas interneta
vietnē www.rpg.lv un Skolā.
14. Nepieciešamības gadījumā Skolas direktors var noteikt papildu
iestājpārbaudījumu laikus.
15. Pretendentiem līdz Skolas noteiktajam termiņam jāpiesakās
iestājpārbaudījumu kārtošanai uzņemšanai izglītības programmas 10.klasē, iesniedzot
iesniegumu Skolā. Pieteikumā pretendentam jānorāda izvēlētā izglītības programma vai
vairākas izglītības programmas prioritārā secībā.
16. Pretendentam uz iestājpārbaudījumu jāierodas Skolas noteiktajā laikā.
Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, pretendentam jāuzrāda personas apliecinošais
dokuments.
17. Pirms iestājpārbaudījuma pretendentam izsniedz identifikācijas kodu, ko
ieraksta iestājpārbaudījuma darba lapās.
18. Par iestājpārbaudījumu rezultātiem Skola informē 5 (piecu) darba dienu laikā
pēc iestājpārbaudījumu norises. Informāciju, norādot identifikācijas kodu un iegūto
punktu skaitu, ievieto Skolas interneta vietnē un izvieto Skolā informācijas stendā.
19. Strīdu gadījumā par iestājpārbaudījuma vērtējumu pretendenta vecāki vai citi
likumiskie pārstāvji ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā pēc iestājpārbaudījuma
rezultātu paziņošanas Skolā var iesniegt apelāciju.
20. Iestājpārbaudījumu komisija lēmumu par iestājpārbaudījuma rezultātu
pārskatīšanu pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. Skola
rakstiski paziņo lēmumu iesniedzējam.
21. Skola neizsniedz un neuzrāda pretendentu aizpildītās iestājpārbaudījuma darba
lapas.
22. Skola pretendentu aizpildītās iestājpārbaudījumu darba lapas glabā līdz
nākamā mācību gada 1. septembrim.

VI. Noslēguma jautājums

1. Atzīt par spēku zaudējušus Rīgas Purvciema vidusskolas 2017.gada 20.
decembra iekšējos noteikumus Nr.VSP-17-8-nts “Rīgas Purvciema vidusskolas
izglītojamo uzņemšanas noteikumi 10. klasē”.


2. Skolas iekšējās kārtības noteikumi “Rīgas Purvciema vidusskolas izglītojamo
uzņemšanas noteikumi 10. klasē” stājas spēkā no 2019. gada 03.aprīļa.

Direktors J. Kļukins

Malahovs 67575453

SASKAŅOTS:
Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes priekšnieks ? direktora vietnieks
______________________I. Balamovskis
2019. gada 03. aprīlis

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013021 8932 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 31012021 8940 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
3. 21012121 V-2772 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
4. 21012121 V-2772a Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
5. 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma
6. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
2. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
3. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
4. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
5. AK032000 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Mīksto rotaļlietu izgatavošana
6. AK040300 Kultūrizglītība, Teātris
Leļļu teātris
7. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
8. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
9. AK040300 Kultūrizglītība, Teātris
Leļļu teātris
10. AK040300 Kultūrizglītība, Teātris
Leļļu teātris
11. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
12. AK020111 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Cittautu tautas deju kolektīvs
13. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
14. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
15. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
16. AK020111 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Cittautu tautas deju kolektīvs
17. AK020111 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, Cittautu tautas deju kolektīvs
18. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
19. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1196 1289 1237 1258 1306 1347 1384 1403 1394 1402 1374 0

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 08.08.2020 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit