Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pumpurdārzs"

Vadītājs Ilze Vētra
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67972073
E-pasts pumpurdarzs@apollo.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese LĪVKALNA IELA 26, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pumpurdārzs" izmaksu tāme atbilstoši SIA "PUMPURDĀRZS" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 39160
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 9440
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 400
2200 4 Pakalpojumu samaksa 18040
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 940
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 5300
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 8700
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 3100
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 0
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 2440
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 640
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 200
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1300
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 300
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 60
19 Kopā iestādes līdzekļi 69540
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 6840
21 Kopējie izdevumi 76380
22 Valsts budžeta mērķdotācija 6988
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 83368
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 6
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 11
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 17
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 408.67
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 355.73

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-3434 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv